1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatorów, wyłonienia zwycięzców Droniady oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy organizacji.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Droniadzie.