logo Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

  • Partner Tytularny Droniada Expo & Kids – pokazów i wystawy dronowych 4 czerwca 2023 r. 
  • Mecenat nad konkurencją „Rurociąg” w Droniada Challenge by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 

41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.

Najważniejszym celem jest podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań. Metropolia GZM wykorzystuje potencjał gmin członkowskich, pobudza kreatywność mieszkańców oraz inspiruje zmiany, umożliwiające przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie. Pierwsza zarejestrowana Metropolia w Polsce działa jako integrator najbardziej zurbanizowanej i zaludnionej części województwa śląskiego.

Specjalnie dedykowana ustawa, na mocy której Metropolia GZM powstała, określiła listę zadań, do których realizacji została powołana:
• transport publiczny
• rozwój społeczno-gospodarczy
• kształtowanie ładu przestrzennego
• promocja

Ponadto Metropolia GZM jest silnie zaangażowana w rozwój społeczno-gospodarczy, podejmując wysiłki na rzecz projektowania, wdrażania i testowania innowacyjnych koncepcji mobilności miejskiej.  GZM działa na rzecz i w ramach ekosystemu BSP i UAM, współpracując z lokalnymi partnerami – w tym z miastami i polskim przemysłem dronowym. Na szczeblu centralnym Metropolia prowadzi działania w koordynacji z polskimi organami ustawodawczymi i kontrolnymi w obszarze lotnictwa i przestrzeni powietrznej. Na poziomie międzynarodowym GZM jest m.in. partnerem w projektach H2020: ASSURED-UAM i HARMONY oraz Wspólnoty Miast UIC2.

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 miast i gmin znajdujących się w centrum województwa śląskiego. Umownie zostały podzielone na pięć podregionów:

• bytomski: Bytom, Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice;
• gliwicki: Gliwice, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zabrze;
• katowicki: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice;
• sosnowiecki: Sosnowiec, Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Wojkowice;
• tyski: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Wyry.
Siedzibą władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są Katowice.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99 
e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl 
www: 
metropoliagzm.pl

Fundacja Instytut Mikromakro logo

Fundacja Instytut Mikromakro

Nasz think-tank dąży do wzrostu społecznej akceptacji systemów inteligentnych, w tym dronów, robotów i systemów fuzji informacji. Programmamus futura – oto nasze motto.

Do podstawowych działań należy Droniada. Jej misją jest edukacja społeczna w zakresie popularyzacji systemów bezzałogowych i autonomicznych. Droniada stymuluje rozwój kompetencji technologicznych i zarządczych zarówno po stronie przedstawicieli świata akademickiego jak i biznesu oraz sektora publicznego. To kuźnia kadr przemysłu przyszłości.

W poprzednich latach stawialiśmy nacisk na wykorzystanie technologii przemysłu 4.0, w tym dronów, w mi­­sjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz w inspekcji infrastruktury krytycznej. Teraz skupiamy się na rolnictwie precyzyjnym i ochronie środowiska oraz cyfryzacji budownictwa. 

Kontakt

Sławomir Kosieliński – Prezes Zarządu
biuro@mikromakro.pl
https://mikromakro.pl
+48514828727

Sieć Badawcza Łukasiewicz ILOT logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

  • Partner Tytularny Droniada Challenge, konkursu technologicznego dla zespołów akademickich i open 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Kontakt 

http://ilot.lukasiewicz.gov.pl

logo Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

  • Partner Tytularny Droniada Tech – konferencji o AI w dronach i robotyce 1 i 2 czerwca 2023 r.  

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. 

W 15 jednostkach – 13 wydziałach, 2 instytutach Politechniki Śląskiej – prowadzone jest obecnie ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować analitykę biznesową, architekturę wnętrz, matematykę, socjologię, zarządzanie, zarządzanie projektami, lingwistykę stosowaną oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Dziewięć wydziałów, Instytut Fizyki oraz Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kandydaci mają również możliwość podjęcia bezpłatnego kształcenia na jednym z prawie 30 kierunków w języku angielskim.

Kontakt 

https://www.polsl.pl/uczelnia/o-uczelni/

Sektorowa Rada ds Kompetencji Informatyka

Sektorowa Rada ds. Kompetencji ‒ Informatyka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Ponieważ zakres konkursu był ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i PIIT, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i realizują ją od 1 października 2016 r. Projekt został dofinansowany ze środków Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

Od ponad sześciu lat Rada – inicjując i biorąc udział w wielorakich przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze informatyki – pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami  rynku pracy IT. Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora i zapewniają możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji.

Eksperci Rady stale monitorują zarówno rynek pracy IT, jak i wpływ, jaki na niego wywierają nowe trendy technologiczne. Rada wydaje autorskie rekomendacje, dotyczące zapotrzebowania na szkolenia. Na podstawie tych rekomendacji PARP wyłania operatora wskazanych przez Radę szkoleń, mogą z nich korzystać pracodawcy na preferencyjnych warunkach.

Specjaliści Rady współpracują z ministerstwami, opiniując planowane działania i przygotowując analizy, które są wykorzystywane przy pracach na rzecz rozwoju kompetencji. Opiniują programy nowych kierunków na studiach informatycznych i korygują programy nauczania w szkolnictwie branżowym. Zabierają głos w publicznej debacie na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zintegrowany System Kwalifikacji profesjonalistów IT jest – z praktycznego punktu widzenia sektora – na wstępnym etapie. W tej sytuacji Rada stoi na stanowisku, że przeniesienie na polski grunt najlepszych europejskich praktyk w zakresie kompetencji IT znacznie ułatwiłoby proces kompetencyjnego dopasowania pracowników do rynku pracy.

Dlatego Rada aktywnie włączyła się w przedsięwzięcia popularyzujące Europejskie Ramy e-Kompetencji (e-CF – European e-Competence Framework),  powstałe w wyniku kilkunastoletniej współpracy ekspertów informatyki oraz specjalistów zajmujących się zasobami ludzkimi.

Specjaliści Rady stale współpracują z zespołem badawczym UJ przygotowującym kolejne edycje największego ogólnopolskiego badania sektora IT: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Badanie ma na celu określenie zapotrzebowania na kompetencje w firmach, ocenę podaży kompetencji oraz wskazanie trendów  w sektorze IT i ich wpływu na kondycję gospodarczą kraju

Niedawno swoje prace zakończył zespół roboczy Rady ds. ramy sektorowej (SRK-IT) i Rada czyni starania o jej aktualizację.

Kontakt 

https://srit.radasektorowa.pl/

Województwo Śląskie

Województwo Śląskie to region, który przyciąga przemysłową historią, dobrym klimatem biznesowym, krajobrazem naturalnym, wydarzeniami kulturalnymi i pozytywną energią mieszkańców.

Województwo Śląskie skutecznie zmierzyło się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją tradycyjnych sektorów. Na fundamentach przemian gospodarczych rozwinęły się nowe firmy w takich sektorach, jak między innymi: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały czy też usługi: finansowe, informatyczne i związane z obsługą klienta.

Tradycja przemysłowa, wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone tereny przemysłowe, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, prężna współpraca między samorządem regionalnym a miastami i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe, pełniące istotną role w łańcuchach wartości, stanowią o sile regionalnego ekosystemu gospodarczego.

Zapraszamy do Województwa Śląskiego!

Kontakt:

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej:
e-mail: gospodarka@slaskie.pl