Agenda 9. Konkursu Technologicznego Droniada GZM 2022

25 czerwca (start) – 29 czerwca (finał),
lotnisko Katowice – Muchowiec 

REGULAMIN KONKURSU

Finał konkursu Droniada GZM 2022 to pokazy usług dronowych oraz dyskusje panelowe pod hasłem „Trzeci wymiar miast”

Agenda of the 9th Technology Competition Droniada GZM 2022 

June 25 (start) – June 29 (final),
Katowice – Muchowiec airport 

RULES OF THE COMPETITION

The finale of Droniada GZM 2022 includes demonstrations of drone services and panel discussions under the slogan „The Third Dimension of Cities”

sobota, 25 czerwca

Saturday, June 25

9:00

II część konkurencji „Demo systemu”

Przegląd sprzętu i sprawdzenie uprawnień pilotów: namiot konkursowy przy budynku Aeroklubu Śląskiego i miejsce startu konkurencji „Sztafeta”.  W pierwszej kolejności Komisja Sędziowska sprawdza kompetencje uczestników kwalifikacji do „Sztafety”

9:00

2nd part of the "System Demo" competition

https://epkm.eu/Equipment review and pilots’ qualifications check. Competition tent at the building of the Silesian Aero Club and the starting point for the „Relay” competition. First, the Jury Committee checks the competences of the participants in the qualifications for the „Relay Race”.

12:00

Kwalifikacje do konkurencji „Sztafeta”

Lot na 5 km w obrębie lotniska Muchowiec (podwójna pętla). Ten, kto wykona misję poprawnie, uzyska kwalifikację do finału, zdobywając ponadto 10 punktów. Trasa obejmuje statyczną Non Fly Zone oraz dynamiczną Non Fly Zone w kształcie okręgu o promieniu 50 metrów. Współrzędne geograficzne środka strefy zostaną podane tuż po starcie maszyny uczestnika.  

12:00

Qualifications for the "Relay" competition

5 km flight within the Muchowiec airport (double loop). Whoever completes the mission correctly will qualify for the finals, scoring 10 points. The route includes the static Non Fly Zone and the dynamic Non Fly Zone in the shape of a circle with a radius of 50 meters. The geographic coordinates of the center of the zone will be given right after the participant’s machine starts.

15:00

Treningi do pozostałych konkurencji cz. 1

15:00

Trainings for other competitions, part 1

Po zakończeniu przelotów w konkurencji „Sztafeta” uczestnicy mogą przystąpić do treningów na pozostałych polach. Pomierzyć słupy na polu konkurencji „Budowa”, sprawdzić okolicę hangaru, w którym nazajutrz objawi się intruz w konkurencji pod tym tytułem, wreszcie przetestować swój mechanizm zrzutu kulek paintballowych w naszym „symulatorze” sadu jabłkowego na potrzeby konkurencji „Drzewo życia”. Obowiązują zapisy u koordynatorów poszczególnych konkurencji.  

After completing the flights in the „Relay” competition, participants can start training in the other fields. Measure the poles in the field of the „Construction” competition, check the vicinity of the hangar where the intruder in the competition under this title will appear the next day, and finally test your mechanism of dropping paintballs in our „simulator” of the apple orchard for the „Tree of Life” competition. The provisions of the coordinators of individual competitions are in force.

19:30

Analiza przebiegu kwalifikacji do "Sztafety"

19:30

Qualifications for the "Relay Race" - analysis

Spotykamy się w namiocie konkursowym na podsumowanie dnia. Głos zabierają koordynator konkurencji, sędziowie , przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Analizujemy przebieg zawodów, oceniamy zaistniałe zdarzenia, sprawdzamy czy analiza SORA została wykonana poprawnie.   

We meet in the competition tent to sum up the day. The floor is taken by the competition coordinator, judges, representatives of the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) and the Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation. We analyze the course of the competition, evaluate the events that have occurred, and check whether the SORA analysis has been performed correctly.

niedziela, 26 czerwca

Sunday, June 26

8:00

Finał konkurencji „Sztafeta”

8:00

Final of the "Relay" competition

Lot na 5 km z rozstawianiem świetlnych bikonów pod kątem tworzenie ścieżek ewakuacyjnych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych we mgle i zadymieniu. Drony wylatują poza lotnisko Muchowiec nad Katowicki Park Leśny, okrążają  go, po czym wracają. Trasa obejmuje statyczną Non Fly Zone oraz dynamiczną Non Fly Zone w kształcie okręgu o promieniu 50 metrów. Współrzędne geograficzne środka strefy zostaną podane tuż po starcie maszyny uczestnika. 

5 km flight with the setting of beacons to create evacuation paths during search and rescue operations in fog and smoke. The drones fly out of the Muchowiec airport over the Katowice Forest Park, circle it, and then return. The route includes the static Non Fly Zone and the dynamic Non Fly Zone in the shape of a circle with a radius of 50 meters. The geographic coordinates of the center of the zone will be given right after the participant’s machine starts.

15:00

Treningi do pozostałych konkurencji cz. 2

15:00

Trainings for other competitions, part 2

Obowiązują zapisy u koordynatorów. 

 • pole konkurencji „Budowa”,
 • okolice hangaru konkurencji „Intruz”
 • pole konkurencji „Drzewo życia”.

 

Provisions with coordinators apply.

 • „Construction” competition field,
 • around the „Intruder” competition hangar
 • „Tree of Life” competition field.

19:30

Analiza przebiegu "Sztafety"

19:30

Competition "Relay" - analysis

Spotykamy się w namiocie konkursowym na podsumowanie zawodów. Omawiamy przebieg konkurencji i jej bezpieczeństwo.   

We meet in the competition tent to summarize the competition. We discuss the course of the competition and its safety.

poniedziałek, 27 czerwca

Monday, June 27

8:00

Konkurencja „Drzewo życia”

Znajdź w sadzie jabłkowym patogeny chorób roślin i zaaplikuj odpowiednio środki ochrony roślin, które symbolizują kulki paintballowe. 

Symulator sadu zbudowaliśmy w płn-zach. części lotniska Muchowiec. To 100 kwadratów i kół z tyczkami kompozytowymi po środku. Biały, kwadratowy baner symbolizuje zdrowe drzewko. Baner, na którym znajduje się brązowe koło to drzewko podatne na choroby. Koło złote = parch jabłoni, zaś koło beżowe = mączniak. Jeśli znajdziesz koło złote, to zaaplikuj kulkę żółtą, zaś jeśli znajdziesz koło beżowe – użyj kulki pomarańczowej.  

8:00

"The Tree of Life" competition

Find pathogens of plant diseases in the apple orchard and apply appropriate plant protection products symbolized by paintballs.

We built an orchard simulator in the north-west. part of the Muchowiec airport. It’s 100 squares and circles with composite poles in the center. A white square banner symbolizes a healthy tree. The banner with the brown circle on it is a tree susceptible to disease. The golden circle = apple scab, and the beige circle = powdery mildew. If you find a golden circle, apply a yellow ball, and if you find a beige circle – use an orange ball.

17:00

Konkurencja „Intruz”

https://www.sgsp.edu.pl/Wykryj w grupie ludzi podejrzaną osobę, która wdarła się na lotnisko podczas awaryjnego lądowania wojskowego transportowca. 

Akcja dzieje się wokół hangarów lotniczych na zachód od bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W jednym z hangarów ukrył się intruz – szpieg. Próbuje się wymknąć z obławy, chowając się w grupie ludzi.  Ma na sobie granatową czapkę z daszkiem. Niesie czarną torbę komputerową. Czy drony wypatrzą go wśród innych i następnie będą w stanie go śledzić? 

Opiekunem merytorycznym konkurencji jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Wybrany uczestnik otrzyma Nagrodę Specjalną Rektora-Komendanta SGSP w postaci zaproszenia do udziału w ćwiczeniach strażackich na podwarszawskim poligonie.  

17:00

"Intruder" Competition

Detect in a group of people a suspicious person who has breached the airport during an emergency landing of a military transport ship.

The action takes place around the airplane hangars to the west of the Polish Medical Air Rescue base. One of the hangars hides an intruder – a spy. He tries to sneak out of the manhunt by hiding in a group of people. He is wearing a navy blue cap with a visor. He is carrying a black computer bag. Will drones spot it among others and then be able to track it?

The competition supervisor is the Main School of Fire Service (SGSP). The selected participant will receive a Special Award of the Rector-Commandant of SGSP in the form of an invitation to participate in fire-fighting exercises at the training ground near Warsaw.

19:30

Podsumowanie dnia

19:30

Summary of the day

Spotykamy się w namiocie konkursowym na podsumowanie zawodów. Omawiamy przebieg obu konkurencji i jej bezpieczeństwo.  Ponadto zapraszamy na dyskusję z Dariuszem Werschnerem, pełnomocnikiem Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych. 

We meet in the competition tent to summarize the competition. We discuss the course of both competitions and its safety. In addition, we invite you to a discussion with Dariusz Werschner, plenipotentiary of the Minister of Infrastructure for Unmanned Aerial Vehicles.

wtorek, 28 czerwca

Tuesday, June 28

8:00

Konkurencja „Budowa”

https://www.pipelife.pl/Przeprowadź inspekcję placu budowy. Inspektor budowlany przypuszcza, że praca nie idzie zgodnie z planem wygenerowanym w BIM (ang. Building Information Modelling), zaś pracownicy nie przestrzegają przepisów BHP. 

Naprzeciwko Restauracji „Odlot” postawiliśmy 25 rur kanalizacyjnych o wysokości 3 metrów i średnicy 20 centymetrów. Symbolizują one słupy hali magazynowej. Ale czy rzeczywiście wszystkie stoją prosto? Czy jest ich 25? A może są krótsze? Tego dowiemy się podczas konkurencji. 

Konkurencję wspiera firma Pipelife Polska S.A., która użyczyła nam rury. 

8:00

"Construction” Competition

Carry out a construction site inspection. The building inspector suspects that the work is not going according to the plan generated in BIM (Building Information Modeling), and the employees are not complying with health and safety regulations.

In front of the „Odlot” Restaurant, we have set up 25 sewer pipes, 3 meters high and 20 centimeters in diameter. They symbolize the pillars of the storage hall. But are they really all standing upright? Are there 25 of them? Or maybe they are shorter? We will learn this during the competition.

The competition is supported by Pipelife Polska S.A., which lent us a pipe.

19:30

Podsumowanie dnia

19:30

Summary of the day

Spotykamy się tym razem pod wiatą Restauracji Odlot na podsumowanie całości zawodów, w tym konkurencji „Budowa”. 

Jednocześnie trwają przygotowania do organizacji finału Droniady GZM.

This time we meet in front of the Odlot Restaurant to summarize the entire competition, including the „Construction” competition.

At the same time, preparations are underway to organize the GZM Droniada final.

środa, 29 czerwca

Wednesday, June 29

10:00 – 10:15

Otwarcie finału Droniady GZM 2022
„Trzeci wymiar miast”

Prowadzi: Rob Ludwig, WDPO, Australia  

 tłumaczenie symultaniczne na j. angielski via ZOOM  

Wprowadzenie:  

 • Przemysław Tomków, prezes zarządu WDPO Polska 
 • Łukasz Łata,  zastępca dyrektora, Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Metropolia GZM.  
 • Dariusz Werschner, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych (online) 
 • Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  9. Konkursu technologicznego Droniada GZM 2022

10:00 – 10:15

Opening of the final of Droniada GZM 2022 - "The third dimension of cities"

https://metropoliagzm.plModerator: Rob Ludwig, WDPO, Australia

simultaneous translation into English via ZOOM

Introduction:

 • Przemysław Tomków, president of the board of WDPO Polska
 • Łukasz Łata, deputy director, Department of Socio-Economic Development and Cooperation, Metropolis GZM
 • Dariusz Werschner, Plenipotentiary of the Minister of Infrastructure for Unmanned Aerial Vehicles (online)
 • Sławomir Kosieliński, president of the board of the Mikromakro Institute Foundation, chairman of the Organizing Committee 9th Technology competition Droniada GZM 2022

10:15 – 10:30

Prezentacja programu

Stoiska:  AeroMind,  Aviation Project, BZB UAS  , Dron.edu.pl; Dronpol; LTA Desing (Tomkov Group), Flytronic, GREy, Klaster Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości, Megadron.pl, Metropolia GZM, Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Spartaqs, Under Ant 

10:15 – 10:30

Prezentacja programu

Stands: AeroMind, Aviation Project, BZB UAS, Dron.edu.pl; Dronpol; LTA Desing (Tomkov Group), Flytronic, GRAy, Cluster of Autonomous Transport and Future Services, Megadron.pl, Metropolis GZM, Silesian University of Technology, Łukasiewicz EMAG Research Network, Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, Spartaqs, Under Ant

10:30 – 11:00

Pokazy

 • Pokaz akcji poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem dronów
 • Pokaz transportu medycznego dronem do osoby poszkodowanej

10:30 – 11:00

The shows

 • A search and rescue action demonstration using drones
 • Demonstration of medical transport by drone to the injured person

11:00 – 11:30

Przyszłość medycznych usług dronowych w miastach - zastosowanie specjalne, akcje S&R, medyczny transport dronowy z perspektywy uczestników rynku

tłumaczenie symultaniczne na j. angielski via ZOOM

Udział biorą:

 • Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad metropolią”, Metropolia GZM, moderator 
 • Sławomir Huczała, główny konstruktor i współwłaściciel grupy Spartaqs;
 • Tomasz Motyl, członek zarządu Grupy Jurajskiej GOPR
 • Sławomir Strzykowski, prezes zarządu spółki Under Ant, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Instytut Mikromakro
 • Joanna Zębala, Klaster Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości

11:00 – 11:30

The future of medical drone services in cities - special application, S&R actions, medical drone transport from the perspective of market participants

simultaneous translation into English via ZOOM

Participants:

 • Marcin Dziekański, managers of the project „Drones over the metropolis” Metropolia GZM, moderator
 • Sławomir Huczała, main designer and co-owner of the Spartaqs group;
 • Tomasz Motyl, member of the management board of the Jurassic Group of the Mountain Volunteer Rescue (GOPR)
 • Sławomir Strzykowski, president of the management board of Under Ant, chairman of the Program Council of the Mikromakro Institute Foundation
 • Joanna Zębala, Joanna Zębala, Autonomous Transport and Future Services Cluster

11:30 – 12:00

Pokazy: drony w ochronie środowiska

 • Prezentacja systemu wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza MapAir
 • Pokaz wykrywania miejsc spalania odpadów za pomocą drona.

11:30 – 12:00

Shows: drones in environmental protection

 • Presentation of the MapAir multidimensional air pollution diagnosis system
 • Demonstration of the detection of waste incineration sites with a drone.

12:00 – 12:30

Drony jako narzędzie do ochrony środowiska – doświadczenie miast i służb porządku publicznego

tłumaczenie symultaniczne na j. angielski via ZOOM

Udział biorą: 

 •  dr Michał Jaśniok, Metropolia GZM, moderator i uczestnik
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
 • Zbigniew Gorol, kierownik projektów w Flytronic S.A. | WB Group
 • Mariusz Sumara, członek zarządu Dronpol | Grupa Tomkov 

12:00 – 12:30

Drones as a tool for environmental protection - the experience of cities and public order services

simultaneous translation into English via ZOOM

Participants:

 • dr Michał Jaśniok, Metropolis GZM, moderator and participant
 • seventh rank of officer’s corps dr. Mariusz Feltynowski, prof. universities, Rector-Commandant of the Main School of Fire Service;
 • Zbigniew Gorol, project manager at Flytronic S.A. | WB Group
 • Mariusz Sumara, member of the management board of Dronpol | Tomkov Group

12:30 – 13:30

Przerwa na lunch

Trening zespołów racingowych WDPO i aNT QUEEN TEAM na polu konkurencji Budowa. Idea Droneparków, drony jako rozrywka i sposób spędzenia czasu.  

12:30 – 13:30

Lunch

Training of WDPO and aNT QUEEN TEAM racing teams in the field of „Construction” competition. The idea of droneparks, drones as entertainment and a way to spend time.

13:30 – 14:00

Ogłoszenie wyników konkursu Droniady GZM

Udział biorą:

 • Sławomir Kosieliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konkursu technologicznego Droniada GZM 2022
 • Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący Metropolii GZM
 • Dr inż. Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) 
 • Elżbieta Mrozek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – ILOT
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ –prorektor ds. infrastruktury i promocji Politechniki Śląskiej
 • Partnerzy konkursu Droniada GZM 2022
 • Zespoły

13:30 – 14:00

Announcement of the results of the Droniady GZM competition

Participants:

 • Sławomir Kosieliński, chairman of the Organizing Committee of the Droniada GZM 2022
 • Henryk Borczyk, vice-president of the GZM Metropolis
 • Dr. Eng. Cezary Mazurek, director of the Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC)
 • Elżbieta Mrozek, Łukasiewicz Research Network – ILOT
 • dr. hab. Eng. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – vice-rector for infrastructure and promotion of the Silesian University of Technology
 • Droniada GZM 2022 – partners
 • Teams

14:00 – 14:30

Pokazy dynamiczne i statyczne cz. 1

 • Under Ant – pokaz dynamiczny, rój dronów
 • BZB UAS – pokaz dynamiczny,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Sopockie WOPR
 • Flytronic
 • Farada (Klaster Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości) – pokaz w locie

14:00 – 14:30

Dynamic and static shows, part 1

 • Under Ant – dynamic, swarm of drones
 • BZB UAS – dynamic show,
 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation
 • The Sopot Water Volunteer Rescue Service
 • Flytronic
 • Farada (Autonomous Transport and Future Services Cluster) – flight demonstration

14:30 – 15:00

Bariery rozwoju usług dronowych w miastach

 • Debata w j. angielskim

Udział biorą: 

 • Rob Ludwig, WDPO, moderator i uczestnik 
 • Jacek Woźnikowski, dyrektor, Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Metropolia GZM – (Stowarzyszenie UIC2)
 • Bożena Lublińska – Kasprzak, Klaster Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości
 • Franziska Biermann, senior economist and head of the division on cluster policies at the Hamburg Ministry of Economy and Innovation
 • .Sandra Maria Monteiro de Melo (Ph. D.), the Coordinator of the Department of Applied Intelligence and Analytics at the Center of Engineering and Product Development (Portugal)

14:30 – 15:00

Barriers to the development of drone services in cities

Debate in English

Participants:

 • Rob Ludwig, WDPO, moderator and participant 
 • Jacek Woźnikowski, director, Department of Socio-Economic Development and Cooperation, Metropolis GZM – (UIC2 Association)
 • Bożena Lublińska – Kasprzak, Autonomous Transport and Future Services Cluster
 • Franziska Biermann, senior economist and head of the division on cluster policies at the Hamburg Ministry of Economy and Innovation
 • .Sandra Maria Monteiro de Melo (Ph. D.), the Coordinator of the Department of Applied Intelligence and Analytics at the Center of Engineering and Product Development (Portugal)

15:00 – 16:00

Pokazy firmowe dynamiczne i statyczne cz. 2

 • Spartaqs
 • Dronpol 
 • Aviation Project
 • Politechnika Śląska
 • GREy
 • Megadron,
 • Aeromind

15:00 – 16:00

Dynamic and static company shows, part 2

 • Spartaqs
 • Dronpol 
 • Aviation Project
 • The Silesian Technical University
 • GRAy
 • Megadron,
 • Aeromind

16:00 – 16:30

Parada dronów

Wszystkie drony na start. Pokaz na lotnisku.

16:00 – 16:30

The drone parade

All drones to take off. Demonstration at the airport.

16:30

Zakończenie Finału

16:30

End of the Final